گالری
 


دیدار مدیر امور سهام با خانواده شهدای حادثه پلاسکو


دیدار مدیر امور سهام با خانواده شهدای حادثه پلاسکو


دیدار مدیر امور سهام با خانواده شهدای حادثه پلاسکو


مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ 1395/12/26


مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ 1395/12/26


مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ 1395/12/26


مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ 1395/12/26


مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ 1395/12/26


مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ 1395/12/26


جلسه مدیریت سهام با مسئولین سهام شهرداری اصفهان


جلسه مدیریت سهام با مسئولین سهام شهرداری کرج


جلسه مدیریت سهام با مسئولین سهام شهرداری کرج


نشست نمایندگان رفاهی با مدیریت امور سهام


جلسه مدیران رفاه شهرداری تهران با مدیریت سهام


جلسه مدیران رفاه شهرداری تهران با مدیریت سهام


مجمع عمومی عادی و فوق العاده سال 94


مجمع عمومی عادی و فوق العاده سال 94


افتتاح تالار اختصاصی معاملات اوراق بهادار


افتتاح تالار اختصاصی معاملات اوراق بهادار


افتتاح تالار اختصاصی معاملات اوراق بهادار


مجمع عمومی عادی و فوق العاده سال 94