21 آبان 1398
12th November 2019
   
 
    • مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1388/04/14

      مجمع محترم در تاریخ فوق الذکر نسبت به تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 1.500میلیارد ریال به مبلغ2.000 میلیارد ریال از طریق صدور سهام جدید موافقت نمود ، افزایش سرمایه مذکور به جهت دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر حداقل قانونی سرمایه بانکها اتخاذ گردیده است.
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر