21 آبان 1398
12th November 2019
   
 
    • مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/04/28

      در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه دوره مالی منتهی به 29/12/1388، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و افزایش سرمایه را از مبلغ 2.000 میلیارد ریال به مبلغ 4.000میلیارد ریال منقسم به چهار میلیارد سهم یکهزار ریالی با نام عادی به مبلغ اسمی و از طریق صدور سهام جدید به هیأت مدیره تفویض و مقرر گردید افزایش سرمایه مصوب از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تامین گردد، قابل ذکر است که افزایش سرمایه مذکور به جهت الزام و دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر در نظر گرفتن حداقل سرمایه قانونی جهت بانکها صورت پذیرفته است.
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر