مبلغ سود سهام در سالهای مختلف
 


 جدول سود سهام بانک شهر در سال های مختلف به ازای هر سهم

سال مالی سال مالی 1394 سال مالی 1393
سال مالی 1392
سال مالی 1391 سال مالی 1390 سال مالی 1389 سال مالی 1388
مبلغ سرمایه 15573 میلیارد ریال 7900 میلیارد ریال 4000 میلیارد ریال 4000 میلیارد ریال 4000 میلیارد ریال 2000 میلیارد ریال 1500 میلیارد ریال
تعداد سهام 15,572,840,674 7,900,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 2,000,000,000 1,500,000,000
مبلغ سود هر سهم --- 150 ریال  140 ریال  100 ریال  180 ریال  180 ریال  180 ریال