مقایسه سرمایه بانک شهر با سایر بانک ها
 
مقایسه سرمایه بانک شهر با سایر بانک های خصوصی

با عنایت به ثبت افزایش سرمایه بانک شهر از مبلغ 7900 میلیارد ریال به مبلغ 15,573 میلیارد ریال رتبه بانک شهر از نظر میزان سرمایه ثبت شده به جایگاه چهارم در میان بانک های خصوصی ارتقاء یافت.بر همین اساس آخرین میزان سرمایه ثبت شده بانکها در سال 1395 به شرح جدول ذیل می باشد:

بانک های خصوصی
ردیف نام   سرمایه-ریال 
1 بانک پاسارگاد   50,400,000,000,000
2 بانک پارسيان   23,760,000,000,000
3 بانک آينده 16,000,000,000,000
4 بانک شهر   15,573,000,000,000
5 بانک اقتصاد نوين   13,131,000,000,000
6 بانک مهر اقتصاد 12,000,000,000,000
7 بانک سينا   10,000,000,000,000
8 بانک انصار   10,000,000,000,000
9 بانک کارآفرين     8,500,000,000,000
10 بانک سامان     8,000,000,000,000
11 بانک قوامين     8,000,000,000,000
12 بانک دي     6,400,000,000,000
13 بانک گردشگري     6,000,000,000,000
14 بانک حکمت ايرانيان     6,000,000,000,000
15 بانک خاورمیانه     6,000,000,000,000
16 بانک ايران زمين     4,000,000,000,000
17 بانک سرمایه     4,000,000,000,000
بانک های دولتی که قسمتی از سهام آنها واگذار شده
ردیف نام   سرمایه-ریال 
1 بانک صادرات ايران   57,800,000,000,000
2 بانک ملت   50,000,000,000,000
3 بانک تجارت   45,700,000,000,000
4 پست بانک   3,233,451,000,000
بانکهای دولتی
ردیف نام   سرمایه-ریال 
1 بانک ملی   198,565,600,000,000
2 بانک صنعت و معدن   20,000,000,000,000
3 بانک کشاورزی   18,000,000,000,000
4 بانک رفاه کارگران   10,326,000,000,000
5 بانک سپه 8,005,417,000,000
6 بانک مسکن 5,848,000,000,000
7 بانک توسعه صادرات 1,355,096,000,000
بانک های قرض الحسنه
1 بانک قرض الحسنه مهر ایران 15,000,000,000,000
2 بانک قرض الحسنه رسالت 500,000,000,000