جدول تغییرات در تعداد سهام کارکنان شهرداری ها
 

 

جدول تغییرات در تعداد سهام ناشی از افزایش سرمایه ها

 قابل توجه کارکنان محترم شهرداری ها:

به طور مثال اگر یکی از کارکنان شهرداری در سال 1387 با تسهیلات ده میلیون ریالی از طریق شهرداری ها، تعداد 10،000 سهم به اقساط خریداری کرده است، در سال 1394 مالک 103،815 سهم می باشد که رشد تقریبی معادل 10/4 برابر به لحاظ تعدادی داشته است.
 

شرح

سال
1394

سال

1393

سال

1392

سال

1391

سال

1390

سال

1389

سال

1388

سال

1387

وضعیت موجودی تعداد سهام

103،815

52،665

26،666 26،666

26،666

13،333

13،333

10،000

تغییر در تعداد سهام

  51،150

سهام جایزه

25،999

-- --

13،333

--

3،333

-

درصد تغییر نسبت به سرمایه ماقبل

97/1%

97/5%

-- --

100%

--

33%

-

سود هر سهم - 150 ریال 140 ریال 100 ریال 180 ریال 180 ریال 180 ریال 180 ریال