نظرات و پیشنهاد و انتقادات و تقدیر و درخواست
 
  نظرات و پیشنهادات
     
   نام سهامدار :  
   نام خانوادگی سهامدار :  
   تلفن همراه :
 
   تلفن ثابت به همراه کد:
 
   ارسال فایل تصویری :
   
  نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و تقدیر و در خواست از مدیریت امور سهام: