نظرسنجی از عملکرد سایت
 
نظر سنجی وب سایت مدیریت سهام بانک شهر
   
نام :
نام خانوادگی :
شماره تلفن تماس :
سن:

جسیت :
  مرد  زن
میزان تحصیلات:
  دیپلم و پایین تر  کارشناسی  کارشناسی ارشد و بالاتر
1- این وب سایت از نظر منابع اطلاعاتی تا چه اندازه ای برای شما مفید بوده است؟
  رضایت کامل  رضایت نسبی  عدم رضایت
توضیحات:
 
2-نحوه و سهولت دسترسی به وب سایت چگونه است؟
  رضایت کامل  رضایت نسبی  عدم رضایت
توضیحات:  
3-ارزیابی شما از نحوه اطلاع رسانی موضوعات چگونه است؟
  رضایت کامل  رضایت نسبی  عدم رضایت
توضیحات:  
4-ارزیابی شما از گرافیک سایت چگونه است؟
  رضایت کامل رضایت نسبی عدم رضایت
توضیحات:  
5-ارزیابی شما از نحوه طبقه بندی اطلاعات سایت چگونه است؟
  رضایت کامل  رضایت نسبی  عدم رضایت
توضیحات:  
6-ارزیابی شما از ارتباط مطالب با تصاویر چگونه است؟
  رضایت کامل  رضایت نسبی  عدم رضایت
توضیحات:  
7-به نظر شما اطلاعات مندرج در سایت تا چه حد معرف فعالیت های امور سهام بانک شهر می باشد؟
  رضایت کامل  رضایت نسبی  رضایت نسبی
توضیحات:  
 8-کیفیت مطالب تخصصی وب سایت چگونه  است؟
  رضایت کامل   رضایت نسبی  عدم رضایت
 توضیحات:  
 9-کیفیت مطالب عمومی وب سایت چگونه  است؟   رضایت کامل  رضایت نسبی  عدم رضایت
 توضیحات:  
 10-کیفیت بارگذاری و سرعت بالا آمدن وب سایت چگونه است؟
  رضایت کامل  رضایت نسبی  عدم رضایت
 توضیحات:  
 11-در مجموع نظر شما در مورد این وب سایت چگونه است؟
  رضایت کامل  رضایت نسبی  عدم رضایت
 توضیحات:  
 آیا نظر دیگری دارید؟(پیشنهاد، انتقاد،نقطه نظر،درخواست و غیره)