09 آذر 1400
30th November 2021
   
 
    • آزمون های حرفه ای بازار سرمایه

      از سال 1382 که اولین آزمون های حرفه­ای بازارسرمایه آغازشد، تاکنون بیش از3000 نفرموفق به دریافت گواهینامه حرفه­ای دربازارسرمایه شده­اند، درواقع اولین آزمون اصول مقدماتی وتحلیل گری بازارسرمایه درتاریخ 22/3/82 درسطح اصول مقدماتی وباشرکت حدود600 نفربرگزارگردید. تعدادقبول شدگان این آزمون 22 نفربود. درسال 1383 به موجب قردادمنعقده باموسسه عالی علوم بانکی، مقررگردیدکه درسال 5 آزمون برگزارشودکه 4 دوره ازآن درسال مذکوربرگزارودوره پنجم آن درسال 1384 برگزارشد. تاریخ آزمونهای مذکوربشرح ذیل می شد: دوره دوم درتاریخ 22/3/83، دوره سوم درتاریخ 27/6/83، دوره چهارم درتاریخ 6/9/83، دوره پنجم درتاریخ 14/12/83، دوره ششم درتاریخ 6/3/84 . همچنین آزمون دوره هفتم درتاریخ 20/08/84، دوره هشتم درتاریخ 27/5/85، دوره نهم درتاریخ 7/2/86 ودوره دهم درتاریخ 18/08/86 نیزبرگزارشده است.
      به دلیل افزایش تعدادداوطلبان وبه جهت افزایش کیفیت سطح آزمون، دوره نهم آزمون ازطریق عقدقراردادباسازمان سنجش، ازطریق این سازمان برگزارودوره دهم برگزاری آزمون نیزازطریق دانشکده مدیریت دانشگاه تهران انجام شد.دوره های یازدهم (27/2/87)، دوازدهم (10/8/87)، سیزدهم (25/2/88)، چهاردهم(22/8/88)، پانزدهم(7/3/89) وشانزدهم(14/8/89) توسط سازمان بورس برگزارشده است. تاکنون، 3315 نفرموفق به اخذگواهی نامه ازاین سازمان شده اندکه تعداد2169 نفرازآنان گواهی نامه اصول مقدماتی اوراق بهادار، 421 نفرگواهی نامه اصول مقدماتی کالا، 294 نفرتحلیل گری اوراق بهادار، 42 نفرگواهی نامه تحلیل گری کالاو389 نفرمعامله گرقراردادهای آتی دریافت نموده اند. باتوجه به گستردگی ومتنوع شدن آزمون هادرآینده ازیک طرف وهمچنین باتوجه به افزایش متقاضیان شرکت کننده دراین آزمون ها، سازمان بورس واوراق بهاداراقدام به تاسیس اداره امورگواهی نامه­های حرفه­ای نموده است. باتاسیس اداره مذکور، تحولات گسترده ای درکیفیت برگزاری آزمون ایجادگردیدکه می توان به ثبت نام اینترنتی داوطلبان، ایجادساختارمناسب درطراحی سوالات وتدوین سرفصل­های دروس اشاره نمود. ازجمله برنامه­های اخیراداره امورگواهی نامه ­های حرفه­ای، مکانیزه کردن کلیه امورومراحل آزمون ازثبت نام تااعلام نتایج بوده است. همچنین این سازمان جهت افزایش کیفیت سطوح آزمون ها، اقدام به تشکیل کمیته امتحانات نموده که ازاشخاص صاحب نظروحرفه ای تشکیل گردیده است وکلیه امورمربوط به سیاست گذاری ووضع مقررات جهت افزایش کیفیت آزمون هابعهده این کمیته می باشد. اهداف ارتقاءسطح تحلیل، دانش تخصصی وصلاحیت حرفه­ای فعالان بازارسرمایه درراستای ایجادبازاری کارآمدوشفاف وحرفه­ای تعیین استانداردهای صلاحیت حرفه­ای لازم برای فعالیت درنهادهای مالی درسطوح مختلف ازطریق صدور، تعلیق، لغووتمدیدگواهینامه­های حرفه­ای نظارت برفعالیت دارندگان گواهینامه­های حرفه­ای وتدوین اصول اخلاقی حرفه­ای تهیه بانک اطلاعاتی دارندگان گواهینامه­های حرفه­ای وفراهم آوردن فرصت­های آموزشی وشغلی برای آنها عملکردها انجام کلیه امورمربوط به گواهینامه­های حرفه­ای، نظارت برکیفیت وسازگاری گواهینامه­هابااهداف شغلی، اقدامات انظباطی درموردگواهینامه­هاوکسب اطمینان ازاینکه کلیه فرآیندهابصورت شفاف، کارآ واثربخش انجام شود تدوین واجرای خط­مشی­های وسیاستگذاری برای هریک ازگواهینامه­های حرفه­ای، فرآیندهای موردنیازکه بایدتوسط هریک ازنهادهای مالی اعم ازشرکت­های کارگزاری، شرکت­های سرمایه­گذاری، صندوق­ها، شرکت­های رتبه­بندی اعتباری، شرکت­های تامین سرمایه وغیره دررابطه بااین مجوزهاانجام شودوهمچنین رویه­های اجرایی برای اطمینان ازاینکه صرفاافرادمناسب وباصلاحیت حرفه­ای موفق به دریافت این مجوزهامی­شوند. نظارت برفرآینددرخواست مجوز، عملکرددارندگان گواهینامه­های حرفه­ای وارزیابی عملکردآنان درچارچوب مقررات بمنظور: (الف) اطلاع رسانی، (ب)حصول اطمینان ازاجرای قوانین ومقررات و(ج) حصول اطمینان ازحفظ وتداوم شرایط پذیرش وکسب شرایط جدیددرمهلت های زمانی تعیین شده؛ انجام تحقیقات وبرقراری ارتباط بامجامع ومراکزحرفه­ای مشابه داخلی وبین­المللی وارایه پیشنهادبرای بهبودچارچوب اعطای گواهینامه­های حرفه­ای، سیستم­هاوفرآیندهاوکسب اطمینان ازکارایی واثربخشی قوانین موجوددررابطه بامجوزها برقراری سیستم مناسب اطلاع­رسانی واطمینان ازانتشارصحیح وکارآمداطلاعات مربوط به کلیه فعالیت­هاوموضوعات مرتبط باگواهینامه­های حرفه­ای. مزایای گواهینامه ها این گواهینامه­هادربرگیرنده مزایای متنوعی برای داوطلب، کارفرماوجامعه می­باشد: برای داوطلب: کسب صلاحیت حرفه­ای دربین فعالان بازارسرمایه کسب مزیت رقابتی وبهبوددردورنماوپویایی شغلی امکان فرصت دستیابی به برخی جایگاه­های خاص شغلی افزایش ارتباطات وامکان ورودبه شبکه ارتباطی باافرادحرفه­ای بازارسرمایه امکان معرفی وشناسایی فردبه کارفرمایان وجامعه برای کارفرما: افزایش صلاحیت حرفه­ای ودانش بنگاه اقتصادی به شیوه­ای اثربخش وکارا صرفه­جویی دروقت وانرژی برای گزینش وبکارگماری افراد برای جامعه: ارتقای وبهبودسطح دانش حرفه­ای فعالان نظام مالی کارایی وشفافیت هرچه بیشتربازارهای مالی افزایش صلاحیت­های عمومی افراددررابطه بامباحث روزبازاراوراق بهادار ایجادمعیارهایی برای افزایش سطح استانداردفرآیندهای کاری
بهترین نمایش در اینترنت اکسپلورر 8 ، فایر فاکس 20 و بالاتر